ZŠ Lipůvka

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovoluji si Vás informovat o organizaci a průběhu zápisu dětí do první třídy.


Termín: 25. dubna 2019 od 14:00 do 17:00
Náhradní termín zápisu: 29. dubna (pondělí) v 13,00 hodin
Místo: Základní škola Lipůvka, Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka


Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.


V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den zápisu tj. 25. 4. 2019!
Doporučuji, abyste před vlastním zápisem v termínu od 21. 3. 2019 do 23. 4. 2019, provedli na webových stránkách školy elektronickou registraci času zápisu zde a dále si stáhli a předem vyplnili potřebné dokumenty - Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek, Žádost o odklad povinné školní docházky.


KRITÉRIA PŘIJETÍ
Přednostně se přijímají:
1. děti ze spádové oblasti
2. dítě, jehož sourozenec již školu navštěvuje
3. loňské odklady školní docházky
Ve školním roce 2019/2020 bude naše škola otvírat jednu třídu s maximálním počtem 30 přijatých žáků.
Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas), rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem – motivační části zápisu. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.


FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:
• K zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den, v době od 14:00 do 17:00 hodin, do učebny č. 32 (1. poschodí)
• Na místě odevzdají nebo teprve vyplní (v tomto případě přijďte dříve, než je čas rezervovaný pro začátek motivační části zápisu) a podají Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, Zápisní list dítěte, případně Žádost o odklad povinné školní docházky.
• Obdrží registrační číslo dítěte.
• Předloží svůj průkaz totožnosti.
• Předloží rodný list dítěte.
• V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
• V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.


MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:
• Motivační část proběhne hravou formou – připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznámí ho s prostředím školy a vytvoří prostor pro orientační posouzení jeho školní zralosti - komunikativnost, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů, apod.
• Škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu č. 48


POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o tom, že:
• vyučovacím jazykem školy je jazyk český
• do doby zahájení povinné školní docházky mohou pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho
• s výukou anglického jazyka začínáme od 1. ročníku
• v květnu uspořádáme pro děti a rodiče 2 odpolední lekce, bližší informace obdržíte u zápisu


Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Rozhodnutí o přijetí - registrační čísla, nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Při zápisu přidělíme Vašemu dítěti registrační číslo. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Lipůvka bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na:
• Hlavních vchodových dveřích školy
• Na webových stránkách školy www.zslipuvka.cz
Písemné Rozhodnutí o přijetí je uloženo u ředitelky školy a bude vydáno na vyžádání zákonným zástupcem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude vždy zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.
Rozhodnutí o odkladu či zamítnutí odkladu povinné školní docházky bude zasláno zákonným zástupcům dítěte doporučeným dopisem.

Tiskopisy

Zápisní lístek pro rok 2019 - 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

Plná moc k zastupování

Informace k zápisu 2019 - 2020

V případě dotazů nebo k žádosti o zaslání tiskopisů ve formátu .doc pište zapis@zslipuvka.cz