ZŠ Lipůvka

Informace k organizaci a průběhu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

14. 4. 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání zde

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 bylo přijato 30 žáků. I když by mohla být při tomto počtu žáků otevřena pouze jedna třída, rozhodla jsem se, že v příštím školním roce budou otevřeny dvě I. třídy. Pokud by však nastala situace, že počet žáků v budoucím 1. ročníku klesne pod 29, byla by otevřena pouze jedna třída. V červnu, jak se zdá, se budeme moci sejít s Vámi i Vašimi dětmi ve škole a povíme si více.  

Mgr. Marcela Antonovičová


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
dovoluji si Vás informovat o organizaci a průběhu zápisu dětí do první třídy.


Termín: 6. dubna 2020 od 14:00 do 17:00
Místo: Základní škola Lipůvka, Lipůvka 283, 679 22 Lipůvka


Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.


V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutno tuto žádost podat v den zápisu tj. 6. 4. 2020!
Doporučuji, abyste před vlastním zápisem  provedli na webových stránkách školy elektronickou registraci času zápisu zde a dále si stáhli a předem vyplnili potřebné dokumenty - Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní lístek, Žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud se nemůžete ve stanoveném termínu dostavit, oznamte to prosím předem na reditelka@zslipuvka.cz a domluvíme se na náhradním termínu.


KRITÉRIA PŘIJETÍ

Přijmeme všechny děti, které splňují zákonem dané podmínky.

Ve školním roce 2020/2021 bude naše škola otvírat jednu až dvě I. třídy podle počtu přijatých dětí.
Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne pouze formální část zápisu - zákonný zástupce přinese 6. 4. 2020 v době, která odpovídá času v tabulce, potřebnou dokumentaci. Dítě v žádném případě do školy nepřivádějte. 


FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:
K zápisu přicházejí zákonní zástupci 6. 4. 2020, v době, která odpovídá času v tabulce,  do ředitelny (přízemí). Pokud si nepřejete osobní setkání a máte vyplněné potřebné dokumenty, vložte je v uzavřené obálce do schránky u hlavního vchodu vlevo (registrační číslo Vám pošlu e-mailem), dodržte však termín 6. 4. 2020.
• Podají Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, Zápisní list dítěte, případně Žádost o odklad povinné školní docházky či Žádost o předčasné přijetí.
• Obdrží registrační číslo dítěte.
• Předloží svůj průkaz totožnosti.
• Předloží rodný list dítěte.
• V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky, předloží u zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
• V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o předčasný nástup dítěte, předloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, případně doporučení odborného lékaře.

Pokud to situace umožní, v červnu  uspořádáme pro zapsané děti a jejich rodiče setkání v budově školy, kde se seznámí s paní učitelkou a prostředím školy.

 


POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM:
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018
Zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni o tom, že:
• vyučovacím jazykem školy je jazyk český
• do doby zahájení povinné školní docházky mohou pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho
• s výukou anglického jazyka začínáme od 1. ročníku

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Rozhodnutí o přijetí - registrační čísla, nepřijetí, rozhodnutí o odkladu

Při zápisu přidělíme Vašemu dítěti registrační číslo. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání na ZŠ Lipůvka bude zveřejněn pod registračními čísly na úřední desce školy, a to na:
• Hlavních vchodových dveřích školy
• Na webových stránkách školy www.zslipuvka.cz
Písemné Rozhodnutí o přijetí je uloženo u ředitelky školy a bude vydáno na vyžádání zákonným zástupcem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude vždy zasláno zákonným zástupcům doporučeným dopisem.
Rozhodnutí o odkladu či zamítnutí odkladu povinné školní docházky bude zasláno zákonným zástupcům dítěte doporučeným dopisem.

Tiskopisy

Zápisní lístek pro rok 2020 - 2021

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

 

 

V případě dotazů nebo k žádosti o zaslání tiskopisů ve formátu .doc pište reditelka@zslipuvka.cz