ZŠ Lipůvka

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,


dovoluji si Vás informovat o organizaci zápisu dětí do první třídy. Vzhledem k epidemiologické situaci se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí samotných a pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Rodiče vyplní Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a současně doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa (jejich vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021). Samotnou žádost však musíte doručit během dubna. Na základě předložené žádosti rozhodne ředitelka školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. V případě žádosti o předčasné přijetí (děti narozené 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016) musí být žádost doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a pokud se dítě narodilo po 31. 12. 2015 navíc doporučením odborného lékaře (jejich vyjádření je nutné doložit do 28. května 2021), žádost však musí být doručena během dubna. V případě, že podáváte žádost o odklad či o předčasné přijetí, nevyplňujete jiné tiskopisy. 

Prosím rodiče, aby příslušné vyplněné tiskopisy spolu s kopií rodného listu dítěte doručili jedním z následujících způsobů:

1. odesláním oskenovaných tiskopisů na adresu reditelka@zslipuvka.cz

2. vložením zalepené obálky s tiskopisy  do schránky školy (hlavní vchod)

3. osobním předáním zalepené obálky s tiskopisy v ředitelně školy (po vzájemné domluvě)


Termín doručení tiskopisů: 1. - 30. dubna 2021 

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné          školní docházky.Tiskopisy

Zápisní lístek 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Přijmeme všechny děti, které splňují zákonem dané podmínky.

Ve školním roce 2021/2022 bude naše škola otvírat jednu až dvě I. třídy podle počtu přijatých dětí.

Rozhodnutí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých, nepřijatých i dětí s odkladem na dveřích hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 1. 6. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde budou uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte jako odpověď na příhlášku či žádost o odklad.

Pokud to situace umožní, v červnu  uspořádáme pro zapsané děti a jejich rodiče setkání ve škole, kde se seznámí s paní učitelkou a prostředím školy.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

 

V případě dotazů pište reditelka@zslipuvka.cz nebo volejte na  607 714 118.