ZŠ Lipůvka

 

 

 

 

 IV. třída

34. TÝDEN 23. dubna - 26. dubna

ST - test z VL

ČT - pětimin. z matematiky - zlomky

- doplň. cvičení - vzory podst. jmen + shoda Př s Po - rod stř. a ženský

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO x

ÚT M uč. str. 25/10 - rovnice + Zk do seš. M1

ST  x

ČT 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ Uč - str. 120/1 - ústně, cv. 2 do seš. Čj 1

     PS str. 29/6, 40/1, 41/1, 42/3 a)

     ČT Čtenářská dílna - četba vlastní knihy

M  Uč. str. 24/3, 4 ( 2 příklady), 5 ( 1 příklad + Zk), 25/7 - slovní úloha + zápis, výpočet, odpověď (vše do seš. M1), opakování zlomků str. 17/12

     PS  

     G 23/5,6 do seš. G

VL Uč. test + video Dějiny českého národa

     PS 

PŘ Uč. - výukový program Rezekvítek ke Dni Země

     PS

 

 

33. TÝDEN 15. dubna - 19. dubna

Čt a Pá: velikonoční prázdniny

Domácí úkoly: Dopsat minimálně dvě knihy do čtenářského deníku ( z povinné četby populárně-naučnou, jednu libovolnou) do 26.4. Do konce školního roku nové téma z doporučené literatury je poezie.

Po Velikonocích ve středu 24.4. píšeme test z vlastivědy.

 

32. TÝDEN 8. dubna - 12. dubna

 

V pondělí 15.4.  proběhnou třídní schůzky, začínáme společně v 16 hod. ve třídě.

 

Út - čtvrtletní test z Čj

Stř - diktát

Čtv - čtvrtletní test z M

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO Čj uč. str. 61/4 a 62/7  do seš. Čj 1

ÚT opakování na diktát a test z M

ST  x

ČT  x

PÁ  Čj uč. str. 117/7 a) do seš. Čj

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  opakování na test - časování sloves, určování podstatných jmen ( pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů, uč. str. 116/5 - písemně do seš. Čj 1, uč. str. 117/7 a) písemně do seš. Čj 1

     PS str. 30/1,2

     ČT čtení Českých pověstí, čítanka str. 82 - rozbor básně ústně

M  Uč. str. 16/9,10,11 ( 3 příklady) + opakování rovnic, převodů jednotek, zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce, 17/12 a 9/16 - slovní úloha ( zápis, výpočet, odpověď) do sešitu M 1, 18/24

     PS  

     G 

VL Uč. str. 23 + zápis do sešitu, str. 24/b) do seš. Vl 

     PS str. 11, 12, 13 - badatelský úkol - vybarvit znak Přemyslovců, českých králů, svojí obce

PŘ Uč. str. 72 - 73 - bezobratlí živočichové + zápis do sešitu ( včela, čmelák, čáp bílý, krtek obecný)

     PS str. 23

 

 

 

31. TÝDEN 1. dubna - 5. dubna

Čtv - diktát

Pá - Geometrie čtvrtletní test (5.4.):

 - rýsování kružnice ( střed, poloměr, průměr)

- rýsování trojúhelníku, obdélníku, čtverce

- výpočet obvodu trojúhelníku, obdélníku, čtverce

- rozpoznat rovnoběžky, různoběžky, kolmice

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO M uč. str. 15/4, 7 ( dva příklady)

ÚT M PS str. 16/3,4

ST  x

ČT opakování na test z geometrie

M PS str.17/3,4

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 112/7,8 do seš., str. 115/1, 115/2 do seš. Čj 1

     PS  nakopírovaný PL ( opakování všech vzorů podst. jmen - u tř. uč.)

     SLOH uč. str. 103 - do seš. Sloh 103/8 - napsat jednoduchý příběh podle osnovy, obohatit text o vhodná přídavná jména a příslovce.

     ČT čtení Českých pověstí

M  Uč. str. 15/1,4, 7 ( tři příklady) - do seš. M1, cv. 2,3 - ústně, opakování na test z geometrie

     PS  str. 15/1-4, 16/5, str. 17 celá

     G  uč. str. 10/1,3, 11/5 - vše ústně, str. 11/7,8 - narýsovat do sešitu G, opakování na test

VL Uč. str. 21 + zápis do seš., str. 22 + zápis do seš.

     PS str.

Uč. str. 71 - jedovaté byliny, str. 72 + zápis

      PS str. 22/1 doplnit názvy a čísla k obrázkům rostlin

 

 

 

30. TÝDEN: 25. března - 29. března

 

ÚT: hodina TV navíc s trenéry házené

STŘ: test z vlastivědy - první přemyslovci

ČTV: pětimin. z M - písemné nás. a dělení do milionu

PÁ: Noc s Andersenem

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO Dořešit úkoly v mat. soutěži Klokan

ÚT ČJ PS str. 26/8

ST  x

ČT 

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 107/12 - písemně do seš. Čj 1, str. 108/1 - ústně, cv. 2 písemně do seš. Čj 1

     PS str. 24/ 2 - skloňování zadaných slov,  25/5 - doplnit + určit u každého slova slovní druh

     SLOH

     ČT čtení Českých pověstí

M  Uč. str. opakování - jeden příklad z vybraných cv. str. 7/3,6 a 8/ 11,12, str. 7 /2 ( růžový rámeček - záměna sčítanců), str. 8/8  ( růžový rámeček - záměna činitelů) vše do seš. M1, str. 12/ 1,2,3 - do seš. M1, str. 13 celá do seš.

     PS  str.

     G 

VL Uč. str. 19 + zápis ( nakreslit rotundu, baziliku a románské sdružené okno - podle uč.),

narýsovat číselnou osu str. 20 do seš. + doplnit zadané údaje 20/b)

     PS str. 11, 12

Uč.

     PS

 

 

 

29. TÝDEN 18. března - 22. března

STŘ:  minitest z G: obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, rýsování trojúhelníku, náčrt, trojúhel. nerovnost

ČTV: Čj - doplňovací cvičení ( probrané vzory včetně PÁN, HRAD)

PÁ:  matematická soutěž Klokan 2019

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO M PS str. 12/12, uč. M str. 7/4 - do seš. M2 + oprava doplň. cv. v diktátovém sešitě

ÚT  ČJ uč. str. 101/4 do seš. ČJ 2

ST  x

ČT  ČJ PS str. 25/3

PÁ  ČJ uč. str. 90 - dopsat dopis do seš. Sloh + oprava doplň. cv. v diktátovém sešitě

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. 101/4 - do seš. Čj 1, str. 102/9 do seš. Čj 1, str. 104/ 1 - ústně, 2 písemně do seš. Čj 1

     PS str. 18/7,9, 22/4, 23/5a)

     SLOH uč. str.90 - napsat dopis podle zadání z uč. do sešitu Sloh

     ČT čtení Českých pověstí, čítanka str. 76,77 + odpovědět na otázky za textem

M  Uč. str. 7/ 1 ( 4 příklady + Zk), cv. 2, 4 - do seš. M1, str. 8/8 do seš. ČJ 1

     PS  str. 12/9, str 37- 40 příprava na matematickou soutěž

     G  test

VL Uč. str. 17 + zápis, str. 18 + zápis ( nakreslit dobové oblečení, pergamen, iniciálu) 

     PS 

uč. str. 62 - 66 ( souhrnné opakování - ústní), str. 67 hra s kostkou, uč str. 69,70 - číst + zápis ze str. 70    

     PS  nakopírované PL - pro nemocné u tř. uč. :)    

 

 

28. TÝDEN 11. března - 15. března

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO ČJ PS str.16/3

ÚT  M Uč. str. 5/14 do seš. M2

ST  x

ČT M PS str. 12/8,10

opakování G: rýsování trojúhelníku, trojúh. nerovnost, obvod trojúh., obdélníku, čtverce

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 98/8 - ústně, 100/1 - ústně, cv. 2 písemně do seš. ČJ 1 - skloňování vzoru HRAD a slova NÁPIS

     PS str.15/1 skloňování slov kamarád a čáp, 16 - celá str., 17/5, 19/11, str. 21/1,2

     ČT čtení Českých pověstí 

M  Uč. III. díl: str. 3/1,2 str. 4/4,6,9,11

     PS  str. 11 - celá strana, 12/8,10

     G uč. opakování rýsování trojúhelníku, trojúh. nerovnost, obvod trojúh., obdélníku, čtverce

VL Uč. str. 15 - test - opakování, str. 16 + zápis

     PS str. 11 celá

uč. 62,63 - Park ( město), str. 65,66 - ptáci + zápis do sešitu: kos černý, sýkora koňadra, vrabec domácí

     PS str. 24

 

 

 

 

27. TÝDEN 4. března - 8. března

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO ČJ PS str. 12/3

ÚT  M PS str. 7/1,2,3

ST  x

ČT M uč. str. 20/5, 32/19 do seš. M2

PÁ M PS str. 8/10,11

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 95/1 b),c) ústně, 95/2 - písemně do seš. Čj 1, 96/1 c) - ústně, cv. 2 vzor PÁN a slovo PÁV skloňovat písemně do seš. Čj 1

     PS str. 8/3a), 4,5, str.9/7, str.11/4, str.14/a)

     ČT str. 72 - 75 - čtení s porozuměním

M  Uč. str. 44/6,  45/6,  47/1,2,  48/1,2,3,4,5 - písemně do seš. M1

     PS  

     G uč. str. 43, str. 51,52 - rýsování obdélníku, čtverce + obvod obou geom. těles

VL Uč. str. 13, 14 + zápis do seš., str.15 - číselná osa - překreslit a doplnit časové údaje o VM říši

     PS 

PŘ uč. str. 59,60 - číst ( Volně žijící živočichové) + zápis do seš. pouze o Vlaštovce a Jiřičce obecné + nakreslit hnízda ( otevřené a uzavřené)

     PS str. 27 - celá

 

 

26. TÝDEN 25. února - 1. března

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO ČJ uč. str. 89/7

ÚT Př uč. str. 57 - dokončit zápis do seš. Př.

ST  x

ČT ČJ PS str. 8/3 a)

PÁ ČJ PS str. 8/4,5

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 87/1 ústně, 2 písemně do seš. ČJ 1, 91/1 - ústně, cv. 2 písemně do seš. Čj 1, 93/2b),c) písemně do seš.

     PS str. 4 celá, 5/2, 11/4

     ČT str. 70,71, do seš. Čtení 71/1 písemně

M  Uč. str. 40/2,3 do seš. M1, 42/1,2,3, str. 43/10 všechno písemně do seš. M1

     PS  str. 4 celá

     G uč. str. 46 celá do seš. G, uč. str. 43 celá do seš. G

VL  Uč. str. 11 číst, 12 - číst, ústně odpovědět na otázky

     PS  9

uč. 56,57 číst + zápis do seš. Př., uč. str. 58 - Domácí mazlíčci - číst

     PS str. 26 - celá

 

 

 

25. TÝDEN 18. února - 22.února

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO M PS str.3/1 + oprava pětiminutovky z M

ÚT ČJ PS str. 3/4,5

ST  x

ČT M Uč. str. 37/17 do seš. M2

PÁ Referát do Př ( Jaro v přírodě) do úterý 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 80/1 ústně, cv. 2 do seš. ČJ 1, 82/ 10 - cvičný diktát do ČJ 2, str. 84/1 - ústně, 2 písemně do seš. Čj 1, cvičný diktát uč. str. 77/4

     PS str. 2/1,2, str. 3 celá, str.4/6a), b), str. 6/4

     ČT tiché čtení vybraného textu

     SLOH  uč. str. 75, cvičení 1 do seš. Sloh

M  Uč. str. 37/20 ( 4 příklady), 37/22 celé do seš. M 1, 37/15,16 do seš. M1, str. 39/1 do seš. M1

     PS   str. 3 celá, 4/9,10

     G  uč. str. 38 celá do seš. G, str. 49/1 - dva vystřižené tvary vybarvit a nalepit do seš. G

VL  uč. str.9,10 číst + napsat zápis do sešitu, + překreslit číselnou osu z uč. str. 10 dole do seš.

     PS 

  uč. str. 49-51 číst + do seš. zápis ( 1. jarní, letní, podzimní a zimní den, slunovraty,  rovnodennosti), uč. str. 52-55 číst

     PS str. 25 celá

 

23. TÝDEN 4. února - 8. února

Stř, čt, pá - recitace básní

Čt - Čj doplňovací cvičení - vzory podst. jmen rodu středního

Pá - pětiminutovka - písemné násobení

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO Čj PS str. 76/2a)

ÚT  Opakování vybrané básně na recitační soutěž

ST  x

ČT M uč. str. 36/10 ( 4 příklady) do seš. M2

opakování do vlastivědy Pravěk, Keltové

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 78/1 - ústně, cv. 2,4 do seš. Čj 1, str. 29/9 do seš. Čj 1

     PS str. 74/1, str. 75 celá, str. 76, 77 celé

     ČT čtení s porozuměním str. 60,61, 62,63

M  Uč. str. 35/1,2 do seš. M1, 36/8,9 do seš. M1, 37/ 17 do seš. M1

     PS   2/9 - 14

     G  uč. str. 33/2, 34 celá str. do seš. G

VL  uč. str. 6,7 - mladší doba kamenná, doba bronzová a železná + zápis do seš. Vl, str.8 - Keltové

     PS  6,7

uč. str. 49 - 51: Jaro - číst + odpovědět na otázky

 

 

22. TÝDEN 28. ledna - 31. ledna

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO Dopsat sloh - Popis činnosti do sešitu SLOH

ÚT Čj PS str. 72/1,2

ST  x

ČT Vybrat báseň nebo prózu na recitační soutěž, báseň musí mít minimálně 5 slok, délka projevu u prózy max. 5 min. Recitovat před třídou budeme  6. - 8. 2.

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 76/1 - ústně, 2 - písemně do seš.

     PS str. 71 - 73 celé strany

     ČT práce s PC

     Sloh - dokončení popisu činnosti str. 58 - do sešitu sloh

M  Uč. str. 30,31 do seš. M1

     PS   x

     G Uč. str. 33 - trojúhelníková nerovnost

VL  uč. str. 5,6 - Starší doba kamenná + zápis do seš. Vl

     PS  x

  uč. str. 48 + zápis všech veličin do seš. Př ( veličiny, základní jednotka, ostatní jednotky, měřidla)

 

 

 

 

 

21. TÝDEN 21. ledna - 25. ledna

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO M uč. str. 28/23, 29/25

ÚT Čj PS str. 69/3,4

ST  x

ČT Čj PS str. 70/1

 M nový PS str. 1 celá

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 67/4- písemně do seš. Čj 1, 70/1 - ústně, 2 - písemně do seš. ČJ

     PS str. 68 - celou str., 69/ 3,4

     ČT  56 - 59 - číst + odpovědět na otázky za textem

     Sloh - dokončení popisu činnosti str. 58

M  Uč. str. 28/23, 29/ 25 do seš. M

     PS str. 35 - 40, nový PS str. 1

     G Uč. str. 25 - rýsování trojúhelníku

VL nová uč. číst 1. kapitolu - Malá kapitola o čase 

     PS nový str. 4,5

  Uč. str. 46 - 48

      PS str. 16, 17, 18

 

20. TÝDEN 14. ledna - 18. ledna

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO Čj uč. str. 62/2b) do seš. ČJ 2

ÚT Čj uč. str. 63/5 

ST  x

ČT PS str. 34/3,4,5

PÁ  dokončení čtenářského deníku

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. 66 a 67/1,2,3 + zapsat do sešitu vzor město, vyskloňovat podle učebnice, podst. jméno pádlo také vyskloňovat + vybarvit koncovky, opakování na test - časování sloves, určování podstatných jmen, slovní druhy, vyjmenovaná slova, uč. str.67/5 - dva řádky do seš. Čj1 

     PS

     ČT čtenářská gramotnost na PC

     Sloh uč. str. 58/ 1-5 - ústně

M  Uč. opakování : 2-3 příklady z vybraných cvičení 22/3,5, 23/12,24/7, 26/4, 26/8,27/10,27/13, celé cvičení str. 20/5, 21/4, 23/2,3   

     PS str. 33 - dokončit

     G  PS celá str. 34

VL Uč. str. 50-51 číst

     PS str.21

  Uč. str. 44-45 + zápis do velkého seš., 46 - číst

      PS str. 13/1, 2, 16/1

 

 

 

19. TÝDEN 7. ledna - 11. ledna

Plán na měsíc leden:

V průběhu měsíce budeme opakovat probrané učivo, na které napíšeme čtvrtletní testy.

8.1. přírodověda – téma les

V pátek 11.1. odpadá poslední hodina VV,

ostatní předměty zůstávají podle rozvrhu.

14.1. vlastivěda – téma průmysl, zemědělství, služby

16.1. ČJ – čtvrtletní test

18.1. M – čtvrtletní test

 Do 21.1. odevzdat čtenářský deník

23.1. uzavírání známek za I. pololetí

25.1. – vitamínový den

31.1. vydávání vysvědčení

1.2. pololetní prázdniny

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS str. 27/5,6, 28/7

ÚT  M uč. str. 23/9 do seš. M1

ST  x

ČT  Čj PS str. 66/3,4

  M PS str. 33/1-4

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč.str. 62/1a-f) ústně + 63/ zopakujte si - předpony napsat do sešitu Čj 1, str. 64/1,2,3 písemně do seš. Čj1, str. 63/6 a 65/5 do seš. Čj 1, 57/10 do seš. Čj1

     PS str. 65/1d), 2 a 66/5, 67 celá

     ČT str.50 čtení + ústně otázky za textem, 52 báseň Smutný čmelák opsat do seš. Čt

     Sloh x

M  Uč. 21/4, 1 (dole) do seš. M1, str. 22/ 2,3 a 5 ( 4 příklady) do seš. M1, 24/7 do seš. M1

     PS str. 27celá, 31/1,3,4

     G  PS 28/12,13, 30/9, 32/10 ,11

VL Uč. str. 40-44  číst, str. 45-46 - příprava na test

     PS str.19, 20

PŘ  Uč. str. 42,43 + zápis do seš.

      PS str. 13/1

 

 

 

18. TÝDEN 3. ledna - 4. ledna

DOMÁCÍ ÚKOLY:

ČT  M PS str. 27/2

ČJ PS str. 64/5a, 65/1b

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 60/1,2 - číst

     PS str. 63 - celá, 64/ 5d - lidová rčení, 65/1a,b

     ČT 48,49 číst + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. 20/1, 21/1 - písemně do seš. M1

     PS str. 26 celá, 27/1,2,3

  Učebnice - souhrnné opakování téma les + nakopírované PL

     

     

 

16. TÝDEN  17. – 20. prosince

PO, ÚT  - učení podle rozvrhu

ST – 1. a 2. hod. se učíme podle rozvrhu, po 2. hod. odchod do sálu OÚ – zkouška vystoupení (s sebou oblečení na vystoupení), vyučování končí po 4. vyuč. hodině

ST – v 17 hod. vánoční akademie v sále OÚ (sraz v sále 15 min. před začátkem)

ČT – vystoupení pro školu v sále OÚ, odchod od školy v 8.00 hod., od 3. vyučovací hodiny třídní besídka u stromečku (rozdávání dárečků, ochutnávka vánočního cukroví), s sebou oblečení na vystoupení, svačinu, pití, batůžek, malou krabičku cukroví, vyučování končí po 4. vyuč. hodině

PÁ – ředitelské volno

Vánoční prázdniny jsou od 24.12. - 2.1.  Do školy nastupujeme 3. ledna 2019.

Přeji příjemné prožití vánočních svátků. :)

 

15. TÝDEN 10. prosince - 14. prosince

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  Čj PS str. 54/5

ÚT  M uč. str. 10/3 do seš. M2

ST  x

ČT  M PS str. 24/7,8,9

PÁ  ČJ uč. str. 52/4 - přepsat příběh z cvičného papíru do seš. Sloh

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 53/1 - celé ústně + Pamatuj - slovesa zvratná, 54/1 - ústně, cv.2 - písemně do seš.      ČJ1, str.56/ 5 - ústně

     PS str. 55 - celá, 56/1,2,3, str.58, 59 - celá

     ČT čítanka str. 46,47

     Sloh uč. str 52 celá, cv.4 do sešitu Sloh

M  Uč. 8/1,2, 5,6 - do seš. M1, str. 10/1,2 - do seš. M1

     PS str. 24/7,8,9

     G  uč. str. 12/4, 18/1 - ústně, 18/2 do seš. G

VL Uč. str. 35 až 39 - číst

     PS str. 18, 19

  Uč. 39,40, 41 - číst

      Zápis do malého sešitu ( dokončení)- Listnaté stromy v lese z uč. str. 36

      PS str. 12 

 

14. TÝDEN  3. prosince - 7. prosince

   Stř - minitest z Vl - vodstvo (malý sešit, PS str. 37), povrch ČR (uč. str. 23)

   Čt - diktát - vyjmenovaná slova   

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS str. 21/1,2,3

ÚT  Vl -opakování na minitest

ST  x

ČT  Čj PS str. 53/2

PÁ  M PS str. 24/7,8,9 (Pro sportovce d.ú. + uč. z M str. 8/5 a 8/6 a,b do seš. M1)

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 46/1 číst, 50/1 - ústně, 51 - číst, co už víme o slovesech 

     PS str. 48 celá, 50 - celá, 53/2

     ČT četba knihy Pipi Dlouhá punčocha

M  Uč. 2. díl str. 4, 5/11 - ústně, str. 8 /1,2,5,6 - do seš. M1

     PS str. 21/7, 23/1, 24 celá

     G  uč. str. 12/1,2 - ústně

VL Uč. str. 32 - číst, 34

     PS dokončit str. 17/10, str. 37 celá (přílohy)

  Uč. 38 - číst

      PS 11 + zápis do malého sešitu - Rostliny v lese z uč. str. 33-35

 

 

13. TÝDEN 26. listopadu - 30. listopadu

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  x

ÚT  ČJ PS str. 46/9,10

ST  x

ČT  M PS str.20/11

PÁ  Čj přepsat popis zvířete do seš. Sloh + doplnit obrázek

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 44, 45 - ústně

     Sloh - 41 přečíst článek + vybrat si jedno cv. a,b,c - napsat do sešitu Sloh

     PS str. 46/9,10, str. 47 celá, 48/3, 49/a,b,c,d

     ČT četba knihy Pipy dlouhá punčocha

M  Uč. 2. díl str. 3 ústně, 4 ústně, 5/11 - číst čísla

     PS str. 20

     G  Uč. 2. díl str. 7

VL Uč. str. 30,31 - číst, do malého sešitu obkreslit mapku ČR + vybarvit úmoří Severního moře

     PS dokončit str. 17

PŘ  Uč. 33 - 36 - přečíst

      PS str. 11

 

 

12.TÝDEN 19. listopadu - 23. listopadu

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M uč. str. 46/11 do seš. M 2

ÚT  ČJ uč. 40/6 a) do seš. ČJ 2

ST  x

ČT  ČJ uč. str. 44/7b)

PÁ  M uč. str. 52/8 do seš. M1

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 43/5 a,b,c, 6 ústně, 43/6 a,b písemně do seš. Čj 1

     PS str. 45

     ČT číst str. 41 - 43 + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 45/1,2,3,4, str. 46/9,10,11, str.48/2,8 - písemně do seš. M 1

     PS str. 19

     G  PS str. 20/13,14

VL Uč. str. 28,29

     PS  str. 16

PŘ  Uč. 28-32 přečíst + zápis do malého sešitu - houby str.31,32

      PS str. 10

 

 

 

 

 

 

 

11. TÝDEN 12. listopadu - 16. listopadu

Po - čtvrtletní test z Čj

Út -  čtvrtletní test z Aj

Stř - Diktát - vyjmenovaná slova

Čtv - pětiminutovka z Př - neživá příroda, ekosystémy

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS str. 15/1,2

ÚT  opakování na diktát - vyjmenovaná slova

ST  x

ČT  M uč. str. 45/4 do sešitu M1

 M PS str. 17/ 3,4,6 ( pro hráče miniházené + PS z M 17/ 1,2 )

 

 

 

 

 

10. TÝDEN  5. listopadu - 9. listopadu

Út - M pětiminutovka ( malá násobilka)

St - ČJ doplňovací cvičení ( vyjm. slova po B,L,M,P)

- 1. čtvrtletní práce z M

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  ČJ PS str. 37/4, 39/a

ÚT  M uč. str. 38/28 do seš. M2

ST  x

ČT  M PS str. 17/7 (3 příklady), 8 ( 2 příklady), 18/3,4

 

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 35,36,37

     PS str. 37/4, 39/a,b,c, 40/1,3, 41

     ČT číst str.   + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 37/10,13 ústně, 38/28 a str.40/2 písemně do sešitu

     PS str. 13,14,15, 18

     G  uč. str. 44 a 50 celá do sešitu G

VL Uč. str. 21, 22, 23

     PS  str. 13, 14

  Uč. 23,24 - číst

      PS str. 15

 

 

9. TÝDEN 31. října - 2. listopadu

DOMÁCÍ ÚKOLY:

ST   dnes není domácí úkol

ČT   M - uč str. 38/20,24 do seš. M2, Čj doplň. cv. do seš. Čj2

PÁ    Čj napsat popis spolužáka, spolužačky do sešitu Sloh ( vzor uč. Čj str. 33)

 

8. TÝDEN 22. října - 26. října

Pá - Čj -diktát - vyjmenovaná slova po b

     -  M - písemné dělení

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS 10/12, ČJ PS str. 30/7,9

ÚT  dnes není domácí úkol

ST   dnes není domácí úkol

ČT   M - písemné dělení zapsané v sešitě, ČJ uč str. 27/10 4 řádky napsat do sešitu Čj

PÁ   Dokončit projekt Jihomoravský kraj, zapisovat knihy do čtenářského deníku

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 28,29,30

     PS str. 28/1,3, 29 a 30 podle zadání

     ČT číst str. 28-29 + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 30- ústně, 31/11,12,  32/15, 17,19 do sešitu

     PS str. 11,12

     G  uč. str. 39 celá do sešitu G

VL Uč. str. 18,19

     PS  str. 11/1 a str.12

  Uč. 18,19,20 - číst + zápis do sešitu - téma voda, vzduch

      PS str. 15

 

 

7. TÝDEN 15. října - 19. října

St - doplňovací cvičení v ČJ - předpony, předložky

Čt - minitest z Př. - dělení rostlin a živočichů ( uč. str. 10 - 17)

- divadlo B. Polívky Brno - odjezd od školy 7.45 hod., sraz v šatně 7.35 hod. S sebou: malý batůžek nebo kabelku, pití. Návrat do školy po 10 hod. Do školy nachystat svačinu, pouzdro, Čj, úkolníček, ŽK. Vstupné a autobus platíme z třídního fondu.

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  Čj PS str. 26/8,10

ÚT  M uč. str. 26/30 do sešitu - 12 příkladů ( 4 řádky)

ST  VL PS str. 7/4  ( do pondělí 22.10) +

       do Stř. 31.10. zpracovat referát o zajímavosti, památce ( kulturní, historické, přírodní) z Jihomoravského kraje, kterou jsem navštívil(a)

ČT   ČJ PL str. 23/6 celé cvičení ( do pondělí) + oprava doplňovacího cvičení v diktátovém sešitě

PÁ    x

 

 

6. TÝDEN 8.října - 12.října

V úterý  9.10. půjdeme pěšky do Šebrova na vyřezávání dýní. Cena jedné dýně je 50,- Kč (platím z třídního fondu).

Sraz 7.35 v šatně, odchod od školy 7.45 hod.  S sebou: sportovní teplé oblečení ( možná se děti umažou), sportovní obuv, velkou příborovou lžíci, příborový nůž, vykrajovátka na vánoční cukroví ( na oči, nos), dobrovolně  malý nožík - zabalený v hadříku, uložený v batohu. Návrat do školy: během poslední vyučovací hodiny.

St - minitest z Vlastivědy ( PS str. 8,9)

Čt - pětimin. z M - písemné násobení

 V pátek 12.10. jedeme do Blanska na dopravní výchovu a dopravní hřiště.

Sraz v šatně v 7.10 hod., odjezd autobusem od školy v 7.20 hod. S sebou: sportovní oblečení a obuv,  cyklistickou helmu uloženou v batohu, svačinu, pití, přezůvky.Návrat do školy na oběd v 13.10 hodin.  

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  ČJ PS str. 23/6

ÚT   x ( Dlabání dýní v Šebrově)

ST dnes není domácí úkol

ČT  M uč. str. 24/9 - dokončit cvičení ( 4 příklady) + zkouška násobením, PS str. 10/11 

PÁ  x ( Dopravní hřiště Blansko)

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 21,22,23 - ústně

     PS str. 23/3,4,6, str. 25/4 podle zadání

     ČT číst str. 21 - 23 + ústně zodpovědět otázky za textem

M  Uč. str. 23/1,7 a 24/8,9 + Zk násobením ( všechno do sešitu)

     PS str. 10/11

     G  uč. str. 29 celá do sešitu G

VL Uč. str. 8,9 - Kraj Vysočina a Olomoucký

+ opakování dopravních značek a základních pravidel silničního provozu pro cyklisty

     PS  str. 6 - vybarvit Kraj Vysočina a Olomoucký

  Dlabání dýní v Šebrově + opakování třídění živočichů Uč. str. 16,17

 

 

 

5. TÝDEN 1.říjen - 5.říjen

V pátek 5.10. se zájemci budou fotit – vánoční focení. Cena postavy je 220,- Kč, cena dvou a více dětí je 330,- Kč.

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  x

ÚT ČJ PS str. 19/5

ST  Dnes není domácí úkol

ČT  ČJ uč. str. 22/7 - přepsat doplňovací cvičení do sešitu Čj 

PÁ  M uč. str. 19/13 a,b do sešitu  

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 18,19,20 - ústně, str. 15 číst článek + 15/3 do sešitu sloh

     PS str. 19/5,6, str. 20 a 21 - celá

     ČT číst str. 24-26 + písemně do sešitu odpovědi na otázky 26/1-3   

Uč. str. 18/2,6, str. 19/14, 20/30 - 7 příkladů ( všechno do sešitu)

     PS str. 9 -celá

     G  nevyučována - logická olympiáda

VL Uč. str. 7,8 - Kraj Liberecký a Jihočeský+ číst str. 15 -Armáda České republiky

     PS  str. 6 - vybarvit Liberecký a Jihočeský + vyplnit str. 10 

Uč.  str. 16,17

      PS  str. 8

 

 

Do čtenářského deníku budeme zapisovat opět dvě knihy za čtvrtletí, jednu knihu si děti vyberou z Doporučené literatury, začínáme tématem POHÁDKY. Druhá kniha za čtvrtletí může být libovolná. Dvě knihy budou zapsané do 12.listopadu.

4.TÝDEN 24. září - 28. září

Do 30.9. je možná registrace na Logickou olympiádu

PO - vstupní test z M

ÚT - Př. - popis houby

ST - vstupní test z Čj

- st. svátek

PO - 1.10. ředitelské volno

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO - Čj uč. str 13/3 a)

ÚT - Čj PS str. 13/1 a)

ST - dnes není žádný domácí úkol

ČT - M uč. str. 18/2 - nejdříve odhad, pak výpočet a zkouška na kalkulačce - do sešitu M

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 14,16 - ústně + opakování na vstupní test

     PS str. 13 - celá

     ČT tiché čtení vlastní knihy + čtení s porozuměním na PC - skolakov.eu    

M  Uč. str. 14/ 82 - 6 příkladů + ZK, 15/93 a 95 bez ZK, 16/102 a 106 - vše písemně do sešitu + opakování na vstupní test

     G  Uč. str.22/3  do sešitu GEOMETRIE

VL Uč. str. 7 - Ústecký kraj+ číst str. 12,13

     PS  str. 6 - vybarvit Ústecký kraj + dokončit str. 8,9

Uč.  str. 10,11

      PS  str. 7/6,7

     

 Vstupní  test z matematiky:

 - sčítání a odčítání pod sebou + zkouška

- sčítání do 1000 zpaměti

- násobení do 1000

- dělení se zbytkem

- zaokrouhlování na desítky, na stovky

-slovní úloha – výpočet, odpověď

- G: úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžnost, různoběžnost

Vstupní test z ČJ:

- určování slovních druhů

- určování sloves: osoba,číslo,čas

- určování podst. jmen: pád, číslo, rod

- řazení slov podle abecedy

- význam slov – slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, lichotivá, hanlivá

- druhy vět – O,T,R,P

 

3. TÝDEN 17. září - 21. září

 V PONDĚLÍ 17.9. OD 16. 00 - 17.00 PROBĚHNOU INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

ČT - Př - pracovní list zaměřený na živou a neživou přírodu

PÁ- M  - pětiminutovka - násobení do 1000

        1. hod.  Anglické divadlo v tělocvičně školy - Evropský den jazyků

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO  M PS str. 5/1,2

ÚT M uč. str. 11/60 dokončit do sešitu

ST  Dnes není domácí úkol

ČT  ČJ PS str. 7/3,4

PÁ   M uč. str. 15/95 - 5 sloupců příkladů bez zkoušky

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ČJ  Uč. str. 11,12,13 - ústně, 15 - přečíst celé + cv. 3 do sešitu SLOH

     PS str. 11/4,5,6

     ČT tiché čtení článku Žijeme pospolu z čítanky str. 15 + odpovědět písemně na ot. 1-3 na str. 16 do sešitu ČTENÍ     

M  Uč. str. 11/60 do sešitu celé, 12/63,65,66 do sešitu

     PS  str. 6/9,10,11

     G  Uč. str. 17/1,2,3 - ústně, 17/4,5 do sešitu GEOMETRIE

VL Uč. str. 7 - Karlovarský kraj+ str. 11

     PS  str. 8/1

PŘ Uč.  str. 8,9

      PS  str. 6

     

 

 

 

 

 

2. TÝDEN 10. září - 14. září

Z důvodu přerušení dodávky el. energie bude 1. 10. 2018 ředitelské volno.

Do VV přinést houbičku.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY:

PO - Čj - PS str. 4/5, doplň podle zadání

ÚT - M uč. str. 7/29, dokonči cvičení podle zadání - nejdříve odhad, potom výpočet

ST - dnes není domácí úkol

ČT - Čj - PS str. 6/12

PÁ - M PS str. 4/13,14

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

ST -  Čj - PS str. 5 celá

        M uč. str. 9/1,2,5 - ústně, PS str. 2/11, 4/15,16, 6/14, 8/11

        VL uč. str. 5 - Členění ČR, Plzeňský kraj str. 7+ vybarvit Plzeňský kraj v PS str. 6  

 

1. TÝDEN  3. září -  7. září

Rozvrh hodin na školní rok 2018/2019:

   1.  2.  3.  4.  5.  6.    
 PO  AJ  TV  M  ČJ  VL  ČT    
 ÚT  M  ČJ  AJ  PČ  PŘ      
 ST  ČJ  M  VL  ČT  HV      
 ČT  M  ČJ  PŘ  AJ  TV      
 PÁ  ČJ  M  ČT  VV  VV      

 

Od středy se učíme podle rozvrhu, s sebou pouzdro, učebnice a PS podle rozvrhu. Malé sešity budeme vypisovat postupně, napíšeme si vždy do úkolníčku, jaké sešity budeme potřebovat.

DOMÁCÍ ÚKOL:

   Předmět  Zadání  Pomůcky
 PO       x    
 ÚT       x  Vypsat ŽK + podpis rodičů  
 ST       x  Podepsat a obalit všechny učebnice 2x sešit 523 
 ČT      Čj  PS str. 2/7 - doplň cvičení podle zadání  všechny sešity 523, 544, 420
 PÁ      M  Uč. str. 5/16 do sešitu M1- vypočítej zelený rámeček  

 

Vybíráme peníze na pracovní sešity do konce září:

Čj 1. a 2. díl…………….. 2 x 66 Kč

Vlastivěda – dějepis………… 49 Kč

Vlastivěda – zeměpis……….. 49 Kč

Přírodověda ……………….... 49 Kč

Angličtina…………………. 200 Kč

Celkem……………………..479 Kč

Do třídního fondu ( divadla, výukové programy, výtvarné potřeby) vybíráme pouze 310,- Kč ( 190,- Kč se vrátilo ze školy v přírodě), žáci, kteří se neúčastnili ŠvP přinesou 500,- Kč.

tř. uč. Martinková

 

UČIVO PRO NEMOCNÉ:

Čj: Uč. str. 3,4 ústně, PS str. 1/1-3, 2/6,7

M: Uč. str. 3, 4/9 - ústně, PS str. 1, 2/ 7,8

Př: Uč. str. 4, PS str. 4

Vl: Uč. str. 3, PS str. 4