ZŠ Lipůvka

VI. třída

 třídní učitelka        - Mgr. Kateřina Králová - třídní informace

 Rozvrh pro distanční výuku od 1. 2. 2021


 

 

 


Nová zpráva od třídní učitelky 16. 2.- připomínám v týdnu 22. - 26. 2. - pololetní prázdniny - nebude probíhat žádná on-line výuka ani na tento týden nebudete mít žádné nové zadané úkoly - pouze ty z předchozího týdne

v pátek 19. 2. si uděláme třídnickou hodinu od 11:30, přihlásíte se do učebny ČJ, připravte si cokoli k tématům - organizace práce, problémy s on-line výukou, trávení volného času, komunikace s učiteli ...

elektronické žákovské knížky - od března plánujeme jejich zavedení, koordinace - vyučující paní učitelka Klangová, pan učitel Klimeš, o jejich spuštění a fungování budete včas informováni. 

Na březen počítejte s úkoly do HV - práce s učebnicí, nové pojmy, které budeme v další výuce potřebovat, úkoly obdržíte prostřednictvím učebny ČJ.

Výtvarná výchova - 2. pololetí

- vyberte si jednoho umělce (malíře, sochaře) a zpracujte o něm referát na A4 (vel. 14,  Calibri základní/Arial)

- Referát bude obsahovat:

1. jméno, velmi stručný životopis, období, v kterém umělec žil (žije)

2. dílo - co je typické a zajímavé

3. obrázek(př. obraz z tvorby, socha, stavba...)

- referát zanést do školy v týdnu po jarních prázdninách (do 4. 3.)

                                                

      VV - 2. úkol  (6. - 9. 4.2021)

   - vyber si jednu věc, která ti více vyhovuje

       a) na výkres A3 (vyzvedni si ve škole za dveřmi)

       - kresli, maluj, vpisuj - jarní zahrádka s duhovými ptáčky a veselou básničkou (pastelky, fixy,                      barvy)

       - zanes do školy nejpozději 9. 4.

        b) udělej si doma jarní koutek v truhlíku, květináči - aranžuj

       - lep, skládej, korálkuj, drátkuj, modeluj...co umíš

       - ofoť a pošli : mmm.cerna@seznam.cz

                                                            

  VV - 3. úkol

- můj oblíbený pohádkový příběh (kreslíme, malujeme...)

- výkres (A3 - k vyzvednutí ve škole) osobně přines vyučující do 5. 5. 2021

 - zobrazte svého pohádkového hrdinu (lidského či zvířecího) z pohádek českých i světových, neobkreslujte postavy, které před vámi vymyslel jejich autor

- vyjádři, jak postavu vidíš ty, bez kopírování předlohy

- napiš, o jakou pohádku jde  :-)

                             M. Černá

 

 

Nové informace 26. 1.

1) Vysvědčení bude posláno jednotlivým rodičům (na které mám e-mailovou adresu) a žákům na školní e-mail ve formě dokumentu v Pdf, papírovou formu výpisu z vysvědčení obdrží žáci co nejdříve po návratu do běžné výuky. Pokud komukoli vysvědčení ve čtvrtek nedojde, dejte mi prosím co nejdřív vědět, stále nemám na 100% ověřeno, jestli mám všechny e-mailové adresy na rodiče správně.

2) Seznamte se s novým dodatkem školního řádu, který musel být doplněn kvůli distanční výuce:

Dodatek č.2 Školního řádu Základní školy Lipůvka
Od 26. 1. 2021 dochází k doplnění Dodatku č. 1 Školního řádu Základní školy Lipůvka
„Distanční výuka“ o následující část:
1.11 Ochrana osobních údajů při distanční výuce
 
Škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky osobní
údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské jméno na
komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem zpracování je plnění
zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona
a plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky. Osobní údaje
žáků a jejich zákonných zástupců mohou být předány pouze zpracovatelům osobních údajů.
Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje pořizování
fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich výslovného
a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám.

Dodatek byl projednán na pedagogické radě dne 25. 1. 2021 a je platný od 26. 1. 2021.

V Lipůvce 25. 1. 2021

Mgr. Marcela Antonovičová,
ředitelka školy

 Výuka on-line je povinná, nezúčastnění žáci budou mít uvedenu absenci. Rodiče jsou žáky nepřítomné na těchto hodinách povinni omluvit. Není důvod, aby se těchto hodin neúčastnili jinak zdraví žáci v karanténě. 

Platby na školní pomůcky a akce:

ČJ pracovní sešity 2 díly      80,-
AJ p. sešit                        250,-
Z p. sešit                           74,-
F p. sešit                           79,-
Kopírování                        100,-
Pomůcky do Vv                 200,-
Třídní fond                        220,-
Celkem                            1003,-
částka bude žákům snížena o zůstatek z fondu z loňska
Vybíraná částka bude v rozsahu 1003 – 171,- Kč

 

 

český jazyk - Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu na streamu

matematika

zeměpis

dějepis

přírodopis: Úkoly v době distanční výuky zadávány na Google učebnu.

fyzika

anglický jazyk 1  

anglický jazyk 2   

informatika        

Výchova k občanství : Úkoly pro distanční výuku budu zadávat na Google Učebna. Všem byla zaslána pozvánka k přihlášení na váš školní e-mail. Přihlašte se. M. Skovajsová