ZŠ Lipůvka

Informace pro rodiče školní rok 2017 - 2018

    

       

Akce ŠD:

Červen

Seznam přijatých - nepřijatých žáků do ŠD pro školní rok 18/19          

 

Červenec:

Příměstské tábory 2018

 

IV. turnus přihláška a list účastníka zde

 

Noc ve školní družině

Jednou za rok, se někde u Lipůvky objeví poklad, který mohou najít pouze děti z družinky. Ale mělo to jeden háček. Museli ho najít do západu slunce, jinak na vždy zmizí. Letos tento den připadl na pátek, 22. 6.. Nebyl to lehký úkol. Museli jsme se brodit vysokou hustou trávou, skákat přes kaluže, jít hlubokým lesem a ještě u toho řešit různé úkoly. Nakonec vše dobře dopadlo a poklad se našel. Hladoví a unavení jsme se posilnili opečenými špekáčky, ohřáli se u ohně, zazpívali si a pak?  Pak se najednou objevila za školou malá světýlka, která nás k sobě lákala. Zvědaví odvážlivci si cestu prošli, zjistili, že se nebylo čeho bát a spokojeně si rozbalili své pelíšky v tělocvičně a spokojeně usnuli a probudilo je až ráno.

Děkujeme maminkám za dobrou snídani a příští rok najdeme další poklad? Hezké léto!!

 

Návštěva Vojtíška

 V pondělí 18. června nás navštívil Vojtíšek Cimbálník z Olší, pro kterého jsme se rozhodli uspořádat sběr víček z PET lahví. Čtyřletý Vojtíšek se narodil s cytomegalovirovou infekcí, nechodí a nemluví.

 Děti se na něj velice těšily a měly radost, jakmile dorazil. Předaly mu další nasbíraná víčka, nakreslené obrázky, větrník s jejich podpisy a nakonec Vojtíškovi zazpívaly a zatancovaly.

Od ledna se víček nasbíralo ohromné množství a máme obrovskou radost, že tento příběh není dětem lhostejný. Moc děkujeme!

 

 

Hravý cyklista

Dne 31. 5. 2018 se zahrada školy zaplnila malými cyklisty, kteří si chtěli hrát a vyzkoušet si své znalosti z pravidel silničního provozu, značek, povinné výbavy kola, první pomoci a hlavně oblíbené jízdě zručnosti přes překážky. Za každou splněnou disciplínu děti dostaly odměnu, např. reflexní prvky na kolo, samolepky, dopravní pexeso, omalovánku nebo špekáček, který si po splnění všech úkolů mohly opéci. Nechybělo také oblíbené malování na obličej.

Účast byla opět veliká, počasí nám přálo a příští rok se opět těšíme na tak hojnou účast.

Velké poděkování všem zúčastněným a BESIPu za věnované ceny.

 

 

 

 

 

Dětský maškarní ples ZŠ Lipůvka 2018 :
„Vodnický karneval"

V neděli 11. 3. 2018 se sál  OÚ Lipůvka proměnil ve „Vodní svět“ a do posledního místečka zaplnil pohádkovými postavičkami. Ten, kdo do sálu v tento den zavítal, potkal nejen jednoho vodníka, mořskou pannu, žabičku a vílu, ale i spoustu jiných bytostí, které se chtěly zúčastnit maškarního reje. Po přivítání si návštěvníci karnevalu vyzkoušeli, jak se zachraňují dušičky, pokusili se poskládat tajemství vodní hladiny, ulovit rybku, trefit se žábě do tlamy, pomoct víle navléct korálky a uhodnout, co skrývá vodníkův hrneček. Chybět nemohla ani bohatá tombola a odměny za každou splněnou disciplínu. Opět nás navštívil kouzelník Magic-R, který svým vystoupením všechny zaujal a pobavil. V závěru se losovala tombola o krásné ceny.

 Velké poděkování za zajištění zvukové techniky patří p. Lachovi a p. Škarohlídovi a také všem sponzorům za dary do tomboly. Hlavní uznání patří všem, kteří si dali tu práci a vytvořili si vlastní originální masky, opravdu se bylo na co koukat.  Jen tak dál a příští rok se opět těšíme na setkání v tak hojném počtu.

 

 

Děti a vychovatelky školní družiny se rozhodly uspořádat sběr víček z PET lahví pro Vojtíška Cimbálníka z Olší. Čtyřletý Vojtíšek se narodil s cytomegalovirovou infekcí, nechodí, nemluví.

Uvítáme všechny, kteří by chtěli také pomoci. Nasbíraná víčka můžete průběžně nosit do ŠD nebo vysypat do připravené nádoby v 1. patře budovy školy. Peníze budou použity na léčebný pobyt v lázních Klimkovice.

Děkujeme!!                

  

  

Otevřena jsou tři oddělení o počtu 80 dětí.

Začátek pravidelného provozu ŠD od 5. 9. 2017 

                                                              

Provozní doba ŠD:  


        6.45 – 7.45 hod. před vyučováním

11.30 – 17.00 hod. po vyučování, pátek pouze do 16.00 hod.

 

 Vychovatelé:


     Vedoucí vychovatelka, I. oddělení :

Marie Baláčová

E-mail: balacovamarie@seznam.cz

 

Vychovatelka II. oddělení:

Lucie Kašparcová, DiS.

E-mail: luciekasparcova@seznam.cz

 

 VychovatelkaIII. oddělení:

Petra Karbanová

  E-mail: petra.karbanova277@seznam.cz

 

Dokumenty ke stažení:

      ŠVP ŠD ZŠ Lipůvka


      Omluvenka vzorový lístek

Školní družina ZŠ Lipůvka školní rok 2017/2018 informace + školní řád

Pracovní doba vychovatelů a rozpis provozu jednotlivých oddělení

Roční plán + mimořádné akce

Odhlašování ze ŠD

 

 

  Poplatek za ŠD: 

 
     100 Kč/měsíc

Poplatek se platí ve dvou splátkách (dle kalendářního roku)

I. platba září - prosinec 400,- (uhraďte do 15. 9. 2017)
     II. platba leden – červen 600,- (hraďte do 15.1. 2018 )

(pokud dítě nebude do ŠD docházet II. pololetí, platí při druhé platbě 100,-)

                      Platbu lze provést bankovním převodem na účet školy :

Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 
Režim :


      Na začátku šk. roku rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby odchodů (sám nebo v doprovodu, jméno doprovodu) a případné zdravotní problémy.

Program probíhá ve třídě školní družiny. Podle povětrnostních podmínek může probíhat na školním pozemku, školním hřišti, v okolí školy… Pokud nás nenajdete ve třídě, vždy bude u vstupu cedulka s informací o místě výskytu. Každý pátek v čase 13:30 – 14:30 ŠD chodí na delší vycházky do přírody, v tomto čase nás nebudete moci zastihnout, děti vyzvedávejte před nebo po vycházce!

Omluvy a změny v odchodu žáka:       
 Změnu v odchodech vždy zapisujte na vzorový lístek . Nutné uvést změnu (zda dítě odchází samo), datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Po telefonu děti nepouštíme!                 

                  

Co si vzít s sebou: 

-družinový deníček (každý den)
-dostatek tekutin
-svačinu
-sportovní převlečení a obuv na ven dle počasí, vhodné je i převlečení do herny nebo tělocvičny

Nedoporučuje se, aby žáci nosili do družiny cenné předměty (mobilní telefony, drahé hračky a velkou finanční hotovost), ŠD za ně nezodpovídá.

 

Režim ŠD

  • 11.30–13.30 hod. - oběd, klidová odpočinková činnost dle konce vyučování jednotlivých tříd, pravidelná činnost zájmového charakteru
  • 13.30 – 15.00 hod. - aktivní odpočinková činnost, pobyt venku, v tělocvičně
  • 15.00 – 16.55 hod. - spontánní aktivity dětí

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

 

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:00; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě a požádá o pomoc Policii ČR.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.