ZŠ Lipůvka

Informace pro rodiče školní rok 2018 - 2019

 

    

       

Akce ŠD:

Vzhledem k počtu přihlášených, se ŠD 21. 12. uskuteční.

  

Víčka pro Vojtíška  - sběr ukončen. Moc děkujeme!!

Prosinec 

12. 12. od 13:00 - Beseda s myslivcem

17. 12. ŠD pouze do 15:00

20. 12. Rolničkový den - besídka v ŠD

21. 12. - od 7:45 - 14:00 - mimořádný provoz ŠD během ŘV - přihlášky děti obdrží od vychovatelek . Minimální počet dětí 10. Uzávěrka přihlášování 10. 12. Informace o otevření družiny 12. 12.                   

Leden

Sněhuláci pro Afriku

Pruhovaný den                         

Únor

24. 2.   Maškarní karneval

 

 

                

Otevřena jsou tři oddělení o počtu 80 dětí.

Začátek pravidelného provozu ŠD od 4. 9. 2018 

 

                                                              

Provozní doba ŠD:  


        6.45 – 7.45 hod. před vyučováním

11.30 – 17.00 hod. po vyučování, pátek pouze do 16.00 hod.

 

 Vychovatelé:


     Vedoucí vychovatelka, I. oddělení :

Marie Baláčová

E-mail: balacovamarie@seznam.cz

 

Vychovatelka II. oddělení:

Lucie Kašparcová, DiS.

E-mail: luciekasparcova@seznam.cz

 

 Vychovatelka III. oddělení:

Homolková Iva      

 

Dokumenty ke stažení:

      ŠVP ŠD ZŠ Lipůvka


     
Omluvenka vzorový lístek

      Školní družina ZŠ Lipůvka školní rok 2018/2019 informace + školní řád

Rozpis provozu jednotlivých oddělení

Roční plán + mimořádné akce

Odhlašování ze ŠD

 

 

  Poplatek za ŠD: 

 
     100 Kč/měsíc

Poplatek se platí ve dvou splátkách (dle kalendářního roku)

I. platba září - prosinec 400,- (uhraďte do 15. 9. 2018)
     II. platba leden – červen 600,- (hraďte do 15.1. 2019 )

(pokud dítě nebude do ŠD docházet II. pololetí, platí při druhé platbě 100,-)

                      Platbu lze provést bankovním převodem na účet školy :

Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 
Režim :


      Na začátku šk. roku rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby odchodů (sám nebo v doprovodu, jméno doprovodu) a případné zdravotní problémy.

Program probíhá ve třídě školní družiny. Podle povětrnostních podmínek může probíhat na školním pozemku, školním hřišti, v okolí školy… Pokud nás nenajdete ve třídě, vždy bude u vstupu cedulka s informací o místě výskytu. Každý pátek v čase 13:30 – 14:30 ŠD chodí na delší vycházky do přírody, v tomto čase nás nebudete moci zastihnout, děti vyzvedávejte před nebo po vycházce!

Omluvy a změny v odchodu žáka:       
 Změnu v odchodech vždy zapisujte na vzorový lístek . Nutné uvést změnu (zda dítě odchází samo), datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Po telefonu děti nepouštíme!                 

                  

Co si vzít s sebou: 

-družinový deníček (každý den)
-dostatek tekutin
-svačinu
-sportovní převlečení a obuv na ven dle počasí, vhodné je i převlečení do herny nebo tělocvičny

Nedoporučuje se, aby žáci nosili do družiny cenné předměty (mobilní telefony, drahé hračky a velkou finanční hotovost), ŠD za ně nezodpovídá.

 

Režim ŠD

  • 11.30–13.30 hod. - oběd, klidová odpočinková činnost dle konce vyučování jednotlivých tříd, pravidelná činnost zájmového charakteru
  • 13.30 – 15.00 hod. - aktivní odpočinková činnost, pobyt venku, v tělocvičně
  • 15.00 – 16.55 hod. - spontánní aktivity dětí

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

 

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:00; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.

 

 

 

Děti a vychovatelky školní družiny se rozhodly uspořádat sběr víček z PET lahví pro Vojtíška Cimbálníka z Olší. Čtyřletý Vojtíšek se narodil s cytomegalovirovou infekcí, nechodí, nemluví.

Uvítáme všechny, kteří by chtěli také pomoci. Nasbíraná víčka můžete průběžně nosit do ŠD nebo vysypat do připravené nádoby v 1. patře budovy školy. Peníze budou použity na léčebný pobyt v lázních Klimkovice.

Děkujeme!!