ZŠ Lipůvka

Informace pro rodiče školní rok 2019 - 2020

Akce ŠD:

Beseda s lesním pedagogem
Úterý 10. 12. 13:30 – 14:30 v ŠD.

Dne 29.11. Vás srdečně zveme na Vánoční výstavu a dílničku ZŠ Lipůvka. V oddělení Divočáků si budete moci prohlédnout a zakoupit výrobky dětí navštěvující ŠD. Provoz ŠD je nezměněn (do 16:30 ve třídě Opiček). V případě, že vaše dítě chce samo navštívit výstavu nebo dílničku, je třeba mít vypsaný omluvenkový lístek.

V době ředitelského volna 31.10. a 1.11. bude ŠD mimořádně otevřena. Přihlášky uzavřeny 23.10.!

31.10. Výlet do Podhoráckého muzea v Předklášteří

7:30 – 15:30
Odjezd autobusu 8:18, příjezd autobusu 15:11. Více Informací dostanou přihlášení žáci do deníčku. 

1.11. Halloweenský den 

7:00-12:30 v ŠD (příchod dětí do 8:00, odchod od 12:00)
S sebou: svačinu a pití, oblečení na vycházku, kostým(není podmínkou)
 

Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem     pozvánka ZDE

18.10. 13:00 - 14:00 v ŠD Čeká nás seznámení s knihami Kapříka Metlíka a prací spisovatele, autorské čtení, interaktivní a zábavná komunikace s posluchači. Zájemci si budou moci zakoupit knihu Kapřík Metlík (200,-) , upomínkové záložky a placky (20,-) . Beseda je zdarma.

Pořádá Knihovna Lipůvka ve spolupráci s ŠD ZŠ Lipůvka.

 

 

 Výlet ŠD do BONGA

Kdy: úterý 24. 9. 2019
Odjezd od školy 13:15, příjezd cca 16:30 ke škole.
Děti, které se neúčastní, zůstávají v družině.
Více informací děti dostanou před odjezdem do deníčku nebo na stránkách školy.
Přihlášky děti dostanou 13.9. do deníčku.
 
Informace pro přihlášené děti a náhradníky Bongo 24. 9.
• Odjezd od školy 13:15
• S sebou: batůžky, velkou svačinu a pití, sportovní oblečení, teplé ponožky.
• Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH, ne na boso!

Bezpečnost na atrakcích:

• Důrazně upozorňujeme na velké nebezpečí, které může vzniknout u nevhodného oblečení, zejména z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěsky, velké náušnice, řetízky a náramky, brýle apod. (nejlépe tyto předměty v tento den dětem nedávat, brýle si uschovají u vychovatelek)
• Příjezd 16:30 – 17:00 (podle kolony)
 

 

Sbíráme víčka pro Milánka - Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru PET víček.
Tato víčka jsou po nasbírání většího množství zaslána rodině dítěte s postižením. Ta je odprodá firmě, která víčka dále zpracovává (po rozdrcení víček na granule se z nich vyrábí například kompostéry či lavičky). Za vykoupené vršky rodina pro dítě nakoupí speciální zdravotní pomůcky a potřeby nutné k životu, na něž nemají finanční prostředky.

https://www.plastozrout.cz/jaka-vicka-vykupujeme-jaka-ne/

 

 

 

 

                

Otevřena jsou tři oddělení o počtu 80 dětí.

Začátek pravidelného provozu ŠD od 3. 9. 2019 

 

                                                              

Provozní doba ŠD:  


        6.45 – 7.45 hod. před vyučováním

11.30 – 17.00 hod. po vyučování, pátek do 16.30 hod.

každý pátek 13:30 -14.30 vycházka do okolí ZŠ (děti vyzvedávejte před nebo po vycházce)

 

 Vychovatelé:


     Vychovatelka I. oddělení :

Marie Baláčová

E-mail: balacovamarie@seznam.cz

 

Vychovatelka II. oddělení:

Lucie Kašparcová, DiS.

E-mail: luciekasparcova@seznam.cz

 

 Vedoucí vychovatelka, vychovatelka III. oddělení:

Mgr. Markéta Skovajsová 

E-mail: marketa.skovajsova@seznam.cz    

 

Dokumenty ke stažení:

      ŠVP ŠD ZŠ Lipůvka


     
Omluvenka vzorový lístek

      Školní družina ZŠ Lipůvka školní rok 2018/2019 informace + školní řád

Rozpis provozu jednotlivých oddělení

Roční plán + mimořádné akce

Odhlašování ze ŠD

 

 

  Poplatek za ŠD: 

 
     100 Kč/měsíc

Poplatek se platí ve dvou splátkách (dle kalendářního roku)

I. platba září - prosinec 400,- (uhraďte do 15. 9. 2019)
     II. platba leden – červen 600,- (hraďte do 15.1. 2020)

(pokud dítě nebude do ŠD docházet II. pololetí, platí při druhé platbě 100,-)

                      Platbu lze provést bankovním převodem na účet školy :

Č. ú. 1361458329/0800 , variabilní symbol: 9999, poznámka: ŠD + jméno žáka

 
Režim :


      Na začátku šk. roku rodiče sdělí vychovatelce rozsah docházky do ŠD, způsoby odchodů (sám nebo v doprovodu, jméno doprovodu) a případné zdravotní problémy.

Program probíhá ve třídě školní družiny. Podle povětrnostních podmínek může probíhat na školním pozemku, školním hřišti, v okolí školy… Pokud nás nenajdete ve třídě, vždy bude u vstupu cedulka s informací o místě výskytu. Každý pátek v čase 13:30 – 14:30 ŠD chodí na delší vycházky do přírody, v tomto čase nás nebudete moci zastihnout, děti vyzvedávejte před nebo po vycházce!

Omluvy a změny v odchodu žáka:       
 Změnu v odchodech vždy zapisujte na vzorový lístek . Nutné uvést změnu (zda dítě odchází samo), datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Po telefonu děti nepouštíme!                 

                  

Co si vzít s sebou: 

-družinový deníček (každý den)
-dostatek tekutin
-svačinu
-sportovní převlečení a obuv na ven dle počasí, vhodné je i převlečení do herny nebo tělocvičny

Nedoporučuje se, aby žáci nosili do družiny cenné předměty (mobilní telefony, drahé hračky a velkou finanční hotovost), ŠD za ně nezodpovídá.

 

Režim ŠD

  • 11.30–13.30 hod. - oběd, klidová odpočinková činnost dle konce vyučování jednotlivých tříd, pravidelná činnost zájmového charakteru
  • 13.30 – 15.00 hod. - aktivní odpočinková činnost, pobyt venku, v tělocvičně
  • 15.00 – 16.55 hod. - spontánní aktivity dětí
  • každý pátek 13:30 - 14:30 vycházka do okolí školy

Vedoucí vychovatelka bude pravidelně kontrolovat placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy – pokud budou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi; když nebudou nereagovat na ústní výzvy, upozorní je písemnou formou.

Pokud za žáka nebude zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce – ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje budou zaznamenány na zápisním lístku; omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci ŠD pouze písemně.

 

Ukončení provozu ŠD je v 17:00 hod, pá 16:30; jestliže nestihne rodič mimořádně vyzvednout žáka do 17:00 hod ze školní družiny, včas telefonicky upozorní vychovatele a domluví případný termín vyzvednutí dítěte ve ŠD; při nenahlášení, opoždění a nevyzvednutí žáka do stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD; pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody požádá o pomoc Policii ČR a OSPOD.

Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.

V době ředitelského volna a v době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonní zástupci 14 dní předem nepodají požadavek docházky jejich dítěte do ŠD; tzn., že zákonní zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků nižší než 15, provoz ŠD není zajištěn.

Dny ředitelského volna budou zveřejněny předem na stránkách školy.