ZŠ Lipůvka

Školní projekty

Základní škola Lipůvka se může svým zaměřením i nejrůznějšími projekty právem řadit mezi moderní a po technické stránce dobře vybavené školy. Protože se během školního roku naše škola účastní celé řady menších či větších projektů, (z nichž mnohých se účastní pedagogové i žáci), rozhodli jsme se vám prostřednictvím našich stránek umožnit nahlédnout pod pokličku těchto aktivit.

 

                           

 

Aktuální projekty

Projekt - ZŠ Lipůvka 63

Zdraví dětem

ZŠ Lipůvka se zapojila do projektu "Zdraví dětem" - školní rok 2017/2018 - Program primární prevence zaměřený na poruch příjmu potravy u dětí mateřských, základních a středních škol. Více o projektu: www.projektzdravidetem.cz

CERTIFIKÁT

 

Ovoce do škol

ZŠ Lipůvka je také ve školním roce 2017/2018 zapojena do projektu Evropské unie a České republiky "OVOCE DO ŠKOL“. Žáci dostanou zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to 1 - 2x měsíčně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. Bližší informace na www.skolniprojekty.info.

 

Mléko do škol

Od školního roku 2017/2018 je ZŠ Lipůvka nově zapojena do projektu "MLÉKO DO ŠKOL". Hlavním úkolem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí. Díky dotacím EU a podpoře výrobců mají žáci základní školy nárok na dotované mléčné výrobky.

PLAKÁT OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

 

Projekt ZŠ Lipůvka 22 


Název projektu: ZŠ Lipůvka 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004158
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 743 584 Kč
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi, vzájemné spolupráce v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze, tandemové výuky a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků a inkluze.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů, a to přímou účastí lektora přímo ve škole.

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti podpory rozvoje základních dovedností – čtenářské a matematické gramotnosti v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností - čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

Projekt Bezpečné klima

 
Název projektu: „Bezpečné klima“
Číslo jednací projektu: JMK 33803/2017 OŠ
Výše podpory: 80 000 Kč

Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2017".

 Cílem projektu je využít příležitosti dotačního programu a díky jeho podpoře naplňovat dlouhodobý systematický koncept školy v rámci primární prevence rizikového chování a vytvořit bezpečné sociální klimata v prostředí školy.

Mezi další cíle projektu patří:
• osobnostní i sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech
• adaptace dětí znevýhodněných a dětí ze sociálně slabších rodin
• návaznost na již fungující primární prevenci rizikového chování naší školy
• návaznost na spolupráci s oblastním metodikem prevence
• realizace výjezdových pobytů se zážitkovou pedagogikou
• příprava na budoucí život
• naplnění cílů a priorit ŠVP
• zvýšení sociálních kompetencí
• posílení komunikačních dovedností
• vytvoření pozitivního školního klimatu
• rozvoj spolupráce žáci, škola, rodiče
• aktivní a tvořivá účast žáků, pedagogů i rodičů či zákonných zástupců dětí
• celkové zlepšení klimatu školy vedoucí ke snížení výchovných problémů


Projekt „Bezpečné klima“ zahrnuje 3 aktivity:
1. Adaptační kurz
2. Projektový den pro žáky
3. Seminář pro celou sborovnu – Třídnické hodiny

 

Realizované projekty

 

Projekt Podpora výuky jazyků na ZŠ Lipůvka

Naše škola se účastnila projektu „Podpora výuky jazyků na ZŠ Lipůvka“, který je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků.
Financován je Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizuje se na základě projektové Výzvy č. 56.
Doba trvání projektu 1. 7. 2015 – 31.12.2015

 

Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu

Reg. č.:

CZ.1.07/1.3.00/51.0011

Realizátor projektu:

B.I.B.S., a.s.

Doba realizace projektu:

Projekt probíhá v době od 1.10. 2014 do 30. 6. 2015

Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu je realizován jako individuální projekt ostatní v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ pro využívání ICT ve výuce. Jako prostředek k dosažení stanoveného cíle bude sloužit komplexní vzdělávací program, který je rozdělen do 3 částí/klíčových aktivit:

 • Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
 • Evaluace

 

Projekt EU peníze školám

Celorepublikový projekt EU peníze školám.

Co je projekt EU peníze školám? Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Pod odkazem níže naleznete základní informace o projektu a posléze i ukázky učebních materiálů, které vyučující v rámci tohoto programu vytvořili.

Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost (dále jen „OP VK“)

Číslo výzvy v informačním systému: 21

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Inovace ve vzdělávání na ZŠ Lipůvka

 

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschop­nosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Globálním cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.

 

Škola realizuje projekt pod názvem Inovace ve vzdělávání na ZŠ Lipůvka od 1. 1. 2011. Délka trvání projektu je 30 měsíců. Výše dotace projektu se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka 970 362 Kč.

 

Cíle školy v rámci projektu

U žáků v oblasti vzdělávání a výchovy:

 • zvýšit kvalitu vzdělávání a inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy, využíváním informačních technologií a didaktických pomůcek
 • prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku

V oblasti inovace a realizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Kalimantan:

 

 • vytvářením sad digitálních učebních materiálů propojovat různé vzdělávací oblasti s oblastí ICT v 1. – 9. ročníku ZŠ

U pedagogických pracovníků zvyšovat kvalitu výuky ve škole dalším vzděláváním vyučujících školy v oblastech:

 • digitálních technologií
 • výuky cizího jazyka
 • čtenářské a informační gramotnosti a vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci společným dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na tvorbě digitálních učebních materiálů se podílelo od září do prosince 2011 celkem 8 pedagogů. Ti vytvořili a v hodinách odpilotovali 176 digitálních učebních materiálů (do konce roku 2011).

 

Aktuální seznam vypracovaných materiálů (k 3. 9. 2014)

 

Ostatní digitální učební materiály poskytne na vyžádání Mgr. Blanka Škrabalová na e-mailové adrese blanka.skraba­lova@seznam.cz

 

12 vyučujících školy absolvovalo seminář Využití ICT – interaktivní tabule – základy.

 

Škola byla dovybavena výpočetní technikou, do školního roku 2011/2012 vstoupila s tímto novým vybavením:

 

 • učebna informatiky byla vybavena 16 výkonnějšími počítači
 • 5 vyučujících má k dispozici služební notebook
 • vedení školy využívá 2 manažerské notebooky
 • v 5 třídách jsou umístěny interaktivní tabule a datové projektory
 • byla zakoupena digitální kamera
 • všechny třídy 1. a 2. stupně a odborné učebny mají připojení k internetu
 • pro všechny nové počítače a notebooku bylo zakoupeno nové programové vybavení včetně Windows 7 a MS Office 2010

Projekt nám umožní vytvořit podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných. Z projektu zabezpečíme i lepší technické vybavení učeben, které žákům i pedagogům usnadní výuku.

 

Seznam vytvořeným materiálů bude průběžně doplňován.