ZŠ Lipůvka

 

Mgr. Kateřina Sotolářová

– školní speciální pedagog


Kontakt

730 155 533, 724 239 058

Konzultace
 
 • pro rodiče: pondělí 13:30 - 15:30
 • pro žáky: út - pá 7:00 - 7:45

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga

 

Diagnostika a depistáž

 • Vyhledává a identifikuje žáky s rizikem školní neúspěšnosti (náslechy ve třídách, konzultace s vyučujícími, konzultace se zákonnými zástupci).
 • Vyhledává žáky s SPV a žáky s rizikovým chováním.
 • Spolupracuje s učitelkami MŠ, nabízí metodické vedení.
 • Účastní se zápisů žáků do 1. Tříd.
 • Zachycuje rizikové skupiny a jednotlivce, identifikuje míru a příčinu vzdělávacích a výchovných problémů.
 • Vede nebo organizuje stimulační programy (kroužky) pro rizikové žáky.
 • Spolupracuje a metodicky vede zákonné zástupce těchto žáků, poskytuje podporu a osvětu v prevenci školní neúspěšnosti.
 • Spolupracuje s vyučujícími a třídními učiteli na prevenci školní neúspěšnosti, dle potřeby poskytuje metodické vedení.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Provádí speciálně pedagogické činnosti v rámci školy.
 • Posuzuje intenzitu problému a doporučuje odborné vyšetření ve ŠPZ.
 • Posuzuje výchovné a vzdělávací potřeby žáka.
 • Realizuje případně koordinuje intervenční činnosti pro konkrétní žáky.
 • Participuje na vzdělávací činnosti žáků s SVP (podpůrná opatření, reedukační činnosti, kompenzační činnosti, stimulační činnosti).
 • Metodicky vede vyučující a třídní učitele při tvorbě PLPP, IVP.
 • Průběžně s pedagogy, asistenty pedagogů a zákonnými zástupci vyhodnocuje podpůrná opatření pro žáky se SVP.
 • Komunikuje a metodicky vede zákonné zástupce žáků se SVP.

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Participuje na plnění doporučení ze zpráv ŠPZ.
 • Konzultuje s pedagogy přípravu a průběžnou úpravu podmínek pro integraci žáků.
 • Poskytuje metodickou a didaktickou podporu, pomoc a informace v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pomáhá při jejich aplikaci (výuka, hodnocení žáků, podpůrná opatření, pomůcky, PLPP,IVP…).
 • Koordinuje intervenční a reedukační činnosti na škole.
 • Koordinuje činnost a poskytuje metodickou a didaktickou pomoc asistentům pedagoga.
 • Řeší a navrhuje vztahy a spolupráci - vyučující x asistent pedagoga x žák.
 • Poskytuje metodickou a didaktickou pomoc zákonným zástupcům žáka.
 • Dle potřeby podává podrobné informace zákonným zástupcům o průběhu podpůrných opatření ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Řeší případná nedorozumění – pedagog, asistent, zákonný zástupce, žák.