ZŠ Lipůvka

 

Mgr. Jitka Vaněrková

– školní speciální pedagog

Kontakt:

vanerkova@zslipuvka.cz


Kabinet I. st, 1. patro, č. 37
Konzultace: po 13:45 - 14:45, dále pak po telefonické domluvě

Činnosti školního speciálního pedagoga:
1. Depistážní činnost (prevence)

• Vyhledává a identifikuje žáky s rizikem školní neúspěšnosti (náslechy ve třídách, konzultace s vyučujícími, konzultace se zákonnými zástupci)
• Vyhledává žáky se SPV a žáky s rizikovým chováním
• Spolupracuje s učitelkami MŠ Lipůvka, nabízí metodické vedení
• Účastní se zápisů žáků do 1. tříd
• Zachycuje rizikové skupiny a jednotlivce, identifikuje míru a příčinu vzdělávacích a výchovných problémů
• Vede nebo organizuje stimulační programy (kroužky) pro rizikové žáky
• Spolupracuje a metodicky vede zákonné zástupce těchto žáků, poskytuje podporu a osvětu v prevenci školní neúspěšnosti
• Spolupracuje s vyučujícími a třídními učiteli na prevenci školní neúspěšnosti, dle potřeby poskytuje metodické vedení

2. Diagnostické a intervenční činnosti (zjišťování projevů a příčin potíží, cílená činnost)

• Provádí speciálně pedagogické činnosti v rámci školy
• Posuzuje intenzitu problému a doporučuje odborné vyšetření ve ŠPZ
• Posuzuje výchovné a vzdělávací potřeby žáka
• Realizuje případně koordinuje intervenční činnosti pro konkrétní žáky
• Participuje na vzdělávací činnosti žáků s SVP (podpůrná opatření, reedukační činnosti, kompenzační činnosti, stimulační činnosti)
• Metodicky vede vyučující a třídní učitele při tvorbě PLPP, IVP
• Průběžně s pedagogy, asistenty pedagogů a zákonnými zástupci vyhodnocuje podpůrná opatření pro žáky s SVP
• Komunikuje a metodicky vede zákonné zástupce žáků se SVP

3. Metodické a koordinační činnosti (podpora a vedení)

• Participuje na plnění doporučení ze zpráv ŠPZ
• Konzultuje s pedagogy přípravu a průběžnou úpravu podmínek pro integraci žáků
• Poskytuje metodickou a didaktickou podporu, pomoc a informace v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pomáhá při jejich aplikaci (výuka, hodnocení žáků, podpůrná opatření, pomůcky, PLPP,IVP…)
• Koordinuje intervenční a reedukační činnosti na škole
• Koordinuje činnost a poskytuje metodickou a didaktickou pomoc asistentům pedagoga
• Řeší a navrhuje vztahy a spolupráci - vyučující x asistent pedagoga x žák
• Poskytuje metodickou a didaktickou pomoc zákonným zástupcům žáka
• Dle potřeby podává podrobné informace zákonným zástupcům o průběhu podpůrných opatření ve spolupráci s třídními učiteli
• Řeší případná nedorozumění – pedagog, asistent, zákonný zástupce, žák