ZŠ Lipůvka

Mgr. Martina Černá

– výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň, kariérová poradkyně

 informace MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře

Kontakt
tel.: 516 431 537, mob. 730 155 533
Kabinet VV č. 52, 2. patro
 
Konzultace
 • pro rodiče: pondělí 13,40-14,40 (dle domluvy kdykoliv)
 • pro žáky: po - pá (velká přestávka)
    úterýod 7,00 hodin


Náplň práce výchovného a kariérového poradce

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:


Poradenské činnosti

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace vzdělávacích opatření.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.
 
Metodické a informační činnosti
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
  • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ pro šk. rok 2019/2020

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Odkaz na stránky CERMATU

www.cermat.cz